HANKEKUVAUS

Väitöstutkimukseni raportointivaihetta vuonna 2021 rahoittaa Työsuojelurahasto. Tästä voit lukea kuvauksen tutkimushankkeesta.

Toimijuuden kehityksen dynamiikkaa ja arkea

Tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan aikuisen kehityksen dynamiikkaa monimuotoistuvan ja jatkuvan oppimisen kontekstissa. Opiskelun ja oppimisen monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että opiskelu tapahtuu pääosin etäyhteyksiä hyödyntäen (artikkelit II ja III). Yhden osatutkimuksen (artikkeli I) kontekstina on oppilashuollon työntekijöiden työnohjaukselliset keskustelut. Tutkimus keskittyy erityisesti arkielämän (conduct of everyday life) ja toimijuuden (agency) ulottuvuuksien tunnistamiseen.

Tutkimus kehittää psykologisen tutkimuksen menetelmiä siten, että tutkimukseen osallistuvien toimijuus voidaan huomioida koko tutkimusprosessin ajan. Prosessin tulee myös olla siihen osallistuville hyödyksi. Tässä se tarkoittaa sitä, että opiskelijalle tai ammattilaiselle avautuu mahdollisuus jäsentää oman arkea ja siinä avautuvia ja rajautuvia toimintamahdollisuuksia. Keskeistä on tukea tutkimukseen osallistuvaa erilaisten ympäröivien rakenteiden, sitoumusten ja vaatimusten tunnistamisessa ja toisenlaisten perustelujen ja toimintamahdollisuuksien löytämisessä.

Tutkimusaineisto muodostuu kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten ja yliopisto-opiskelijoiden havainnointi-, kirjoitus- ja keskustelutehtävistä. Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa eteenpäin teoriaa toimijuuden ja kehityksen dynamiikasta paljastamalla toimijuuden ulottuvuuksia ja mekanismeja ajankohtaisessa monimuotoistuvan ja jatkuvan oppimisen kontekstissa ja aikuisten arjessa. Toimijuus kytkeytyy arjen eri osallisuuksiin ja sitoumuksiin. Tutkimus nostaa esiin merkityssuhteet ja perustelut, vapauden, pakon ja valinnanmahdollisuuksien monipolviset ristiriidat sekä kiinnittymisen poluttamisen käytänteet.

Lisätietoja julkaisuista on koottu Tietoa tutkijasta -välilehdelle

Huoli kytkeytyy osallisuuden rajapintoihin -artikkeli kuvaa oppilashuollon työntekijöiden arkea, osallisuutta ja huolipuheen sisältöjä.

Etänä opiskelevan opiskelijan arkea ja toimijuuden ulottuvuuksia taas on avattu artikkelissa University studies in the adjacent tab (eli Yliopisto-opinnot viereisellä välilehdellä): Dimensions of students’ agency and everyday life in the rural North of Finland.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: